Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemi - ISO 9001:2015
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) belirli aralıklarla standartları gözden geçirmekte ve günün koşullarına ve ihtiyaçlara uygun şekilde revize etmektedir. 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi de 2015’de ISO tarafından revize edilmiştir. Bir önceki revizyon tarihi 2008’dir. Hala yürürlükte olan ISO 9001: 2008’den, ISO 9001:2015’e geçiş için belirlenen son tarih 14 Eylül 2018’dir. Bu tarihten sonra ISO 9001:2008 belgeleri geçerliliğini yitirecektir.
Liderliği öne çıkararak, risk tabanlı bir yaklaşımı getiren ISO 9001:20015, kalite yönetim sisteminin sınırlarını tanımlamayı öngörmektedir. Kurumsal yapıya vurgu yapılan standartta,  müşteri memnuniyetini artırmaya dönük daha fazla vurgu yapılmıştır.

Enerji Yönetim Sistemi - ISO 50001:2011
Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak amacı ile yürütülen planlama, eğitim, ölçüm, uygulama ve izleme çalışmalarına verilen addır. Diğer tanımla, enerjinin akılcı ve etkin kullanılmasıdır. Temel amaç, enerji giderlerini azaltmaktır. Bunun yanı sıra diğer önemli amaç ise çevreye karşı sorumluluktur. Yüksek enerji tüketimi, yüksek sera gazı salınımı demektir.

2 Mayıs 2007’de yayımlanan Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008’de yürürlüğe giren Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte önemli düzenlemeler yapılmıştır. Sanayi tesisleri için; yıllık 1000 (bin) TEP (Ton eşdeğer petrol) ve üzerinde enerji tüketen tesislere enerji yöneticisi atama, 50000 (elli bin) TEP ve üzeri enerji tüketen tesislerde ise enerji yöneticisi ile birlikte enerji yönetim birimi oluşturma zorunluluğu getirilmiştir. 

Sanayi tesisi olmayan ancak toplam inşaat alanı 20000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda ve toplam inşaat alanı en az 10000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binalarına enerji yöneticisi atama; Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bulunan ve yıllık enerji tüketimi 1000 TEP’in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere OSB’lerde ise enerji yönetim birimi oluşturma zorunluluğu getirilmiştir.

Enerji Yönetim Sistemi, ürün kalitesinden, güvenlikten, çevresel tüm koşullardan fedakarlık etmeden, üretim miktarını azaltmadan enerjinin daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak mamacıyla yapılandırılmış disiplinli bir yönetim sistemi ve yaklaşımıdır. Sistemin ana amaçları; enerji yoğunluğunu düşürmek, enerji verimliliği sağlamak, maliyetleri düşürmek ve çevre performansını geliştirmektir.

ISO 50001: 2011, bir kuruluşun, enerji verimliliğini ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesini sistematik bir yaklaşım ile takip edilmesini sağlamak için enerji yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gereksinimleri ifade eder(ISO).


ISO 50001: 2011 enerji performansına katkıda bulunan ekipman, sistemler, süreçler ve personel ile ölçüm, dokümantasyon ve raporlama, tasarım ve tedarik uygulamaları da dahil olmak üzere enerji kullanımı ve tüketimine ilişkin şartları belirtir(ISO).