İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Planlaması

Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi, işletmelerin özellikle insan kaynakları alanında daha proaktif tutum almalarını beraberinde getirmiştir. Teknoloji ileledikçe, o teknolojiyi faydalı ve etkin bir şekilde kullanacak nitelikli işgücüne daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

İnsan kaynakları planlaması; işletmenin her departmanı için nitelik ve nicelik olarak ihtiyaç duyulacak insan kaynağının önceden tespit edilmesi ve bu kaynağın hangi zaman diliminde, nerelerden ve nasıl karşılanacağının planlanmasıdır. Doğru KİŞİNİN, doğru ZAMANDA, doğru YERDE istihdam edilmesi ilkesine dayanır.

İnsan kaynakları planlamasındaki temel amaç, etkinliği artırmaktır. Ayrıca işletmenin genel planlama süreçlerine katkıda bulunmak, örgütsel amaçlara ulaşmada destek olmak, mevcut insan kaynağından maksimum verimliliği etde etmek ve niteliği yüksek insan kaynağını işletmeye dahil etmek gibi amaçları da sayabiliriz.

İşletmelerin iç ve dış çevresinde meydana gelen değişimler daha titiz bir insan kaynakları planlaması yapılmasını gerektirmektedir. Reabet koşulları, hızla değişen teknoloji, çevresel belirsizlikler gibi dışsal konular, işletmelerin güçlü bir örgütsel yapıya sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. 

Seçme Yerleştirme

İnsan kaynakları planlaması, iyi yapılandırılmış bir seçme yerleştirme sistemi ile desteklenmelidir. İlgili her pozisyon için iş analizlerinin yapılmış olması, iş gereklerinin belirlenmesi bu sürecin önemli bir parçasıdır. Nitelikli işgücü bulmanın zor olduğu bir ortamda; Netika sahip olduğu geniş iletişim ağı ve veri tabanı ile bu konuda çözüm ortağınız olmaya adaydır.

Organizasyon Yapısı Kurma

Maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması etkin bir organizasyonel yapı ile mümkündür. Bu çerçevede mevcut iş süreçlerinin analiz edilmesi, tüm çalışanlarla iş analizlerinin yapılması ve organizasyon yapısının gözden geçirilerek günün koşullarına göre revize edilmesi gerekmektedir. Pozisyonların belirlenmesi, pozisyon yeterliliklerinin tanımlanması, görev-yetki sorumlulukların tayin edilmesi veya güncellenmesi organizasyonların için önem arz etmektedir.

Performans Değerlendirme Sistemi

Yapılan tüm faaliyetler için bir ölçme - değerlendirme sistemi gereklidir. Çalışanlar içinde bir performans değerlendirme sistemi kurulmalıdır. Bu sistem işletmenin geleceğini görmesine, örgüt kültürünün gelişmesine, çalışanın donanımının artmasına ve bağlılığının geliştirilmesine hizmet etmelidir.

Şirketin genel hedeflerinin departman ve çalışanlarına şelale yöntemi ile akıtılması bu sistemin birinci basamağı olmalıdır. Her çalışan bir hedefe sahip olmalı ve öncelikle kendisi bu hedeflere ulaşma derecesi ile değerlendirmelidir.

Bunun yanında her pozisyonun sahip olması gereken yetkinlikler tanımlanmalı ve gelişim alanları ilgili pozisyondaki çalışanlar için takip edilmeli ve sonuçları raporlanmalıdır.

Kısaca, hedef ve hedefe ulaşma, teknik, yönetsel ve davranışsal yeterlilikler konsolide edilerek performans değerlendirme sistemi kurulmalıdır.

Ücret Yönetim Sistemi

İşletmelerin geliştirmesi ve sürdürülebilirliğini sağlaması gereken en önemli politikalarından biride ücret politikasıdır. Şirketin gerçeğine uygun şekilde ücret ve yan haklar yönetim sistemi kurulması ve yönetilmesinin, çalışanların motivasyonu üzerinde pozitif bir etkisi vardır.