11. Kalkınma Planı kabul edildi
15 Ağustos

11. Kalkınma Planı kabul edildi

Hazırlık aşamasında çalışma grubu içerisinde yer aldığımız TC 11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edilerek, TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI tarafından yayınlandı.Planda Yönetim Danışmanlığı başlığı altında amaç ve politikalar şöyle belirlenmiştir.

a. Amaç
533. Yönetim danışmanlığı hizmetlerinin, özel sektör ve kamuya bilgiye dayalı, nitelikli,
öngörülü ve stratejik destek sağlayan, ülkemizin yakın coğrafyasına ve gelişmiş ülkelere
hizmet ihracı yapabilen bir sektör konumuna getirilmesi ve ülke kalkınmasında rol alması
temel amaçtır.
b. Politika ve Tedbirler
534. Yönetim danışmanlığı hizmetlerinin kalkınmanın tüm süreçlerinde etkin bir şekilde
kullanılması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
534.1. Yönetim danışmanlığı hizmetlerinden daha etkin faydalanılmasını teminen, kamu
kuruluşlarına yönelik bilgilendirme ve eğitim programları düzenlenecektir.
535. Yönetim danışmanlığı hizmet sunucularının küresel rekabete uygun kapasite ve
yetkinliklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
535.1. Yönetim danışmanlığı alanında mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesine yönelik
organizasyonel yapı ve süreçler belirlenecektir.